Instrumenty finansowe

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Instrumenty finansowe

Instrument finansowy jest to kontrakt (umowa) między dwiema stronami, regulujący zależność finansową między nimi. W naszym przypadku będzie to zależność pomiędzy inwestorem a drugą stroną , którą może być skarb państwa , bank komercyjny, fundusz inwestycyjny, biuro maklerskie, gmina, spółka akcyjna lub inny inwestor indywidualny. Charakter zależności między tymi stronami zależy od rodzaju instrumentu finansowego.

 W zależności od zastosowanego kryterium instrumenty finansowe możemy podzielić na:

 1. Ze względu na obrót:
INSTRUMENTY FINANSOWE

Rys. Podział instrumentów finansowych ze względu na obrót.

Ze względu na obrót instrumenty finansowe możemy podzielić na:

a) występujące na rynku finansowym;

b) nie występujące na rynku finansowym.

Inwestora indywidualnego ze względu na bezpieczeństwo inwestycji (ryzyko płynności, ryzyko niedotrzymania warunków umowy) powinny interesować wyłącznie instrumenty finansowe, którymi można dokonywać obrotu na rynkach finansowych.

 1. Ze względu na rodzaj transferu:

  transferwe

Rys. Podział instrumentów finansowych ze względu na rodzaj transferu.

Ze względu na rodzaj transferu instrumenty finansowe dzielimy na:

a) instrumenty transferu kapitału;

Są to instrumenty, w których jedna strona dysponująca nadmiarem kapitału (inwestor), przekazuje go stronie potrzebującej kapitału. Do instrumentów transferu kapitału należą instrumenty dłużne oraz instrumenty udziałowe. W przypadku instrumentów dłużnych inwestor (pożyczkodawca) udostępnia swój kapitał pożyczkobiorcy ( skarb państwa , bank komercyjny, gmina) za co otrzymuje kapitał dodatkowy (będzie to stopa procentowa). W przypadku instrumentów udziałowych inwestor za udostępnienie kapitału otrzymuje udziały, co wiąże się często z prawem współwłasności.

b) instrumenty transferu ryzyka;

Są to instrumenty, w których jedna ze stron lub obie strony przekazują sobie ryzyko. Do instrumentów transferu ryzyka należą przede wszystkim instrumenty pochodne.

c) instrumenty hybrydowe.

Są to instrumenty łączące cechy instrumentów dłużnych i instrumentów pochodnych.

3. Tradycyjny podział instrumentów finansowych.

 

istrumenty

 

Rys. Schemat tradycyjnego podziału instrumentów finansowych.

Natomiast tradycyjnym podziałem instrumentów finansowych, który stosowany jest najczęściej jest podział na:

 1. Instrumenty rynku pieniężnego:

  a) bony skarbowe;

  b) bony komercyjne;

  c) certyfikaty depozytowe;

  d) transakcje typu „repo” i „reverse repo”.

 2. Instrumenty rynku kapitałowego:

  a) obligacje;

  b) akcje;

  c) inne instrumenty udziałowe takie jak: jednostki uczestnictwa w otwartych

  funduszach inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne zamkniętych funduszy

  inwestycyjnych oraz certyfikaty indeksowe;

 3. Rynek instrumentów pochodnych:

  a) opcje;

  b) kontrakty terminowe

  c) swapy.

 4. Rynek walutowy.

Zobacz także interesujące frazy:

 • instrumenty finansowe definicja;

 • instrumenty finansowe rynku kapitałowego;

 • maklerskie instrumenty finansowe;

 • dłużne instrumenty finansowe;

 • pochodne instrumenty finansowe;

 • instrumenty finansowe podział;

 • rynkowe instrumenty finansowe;

 • rynki instrumenty i instytucje finansowe;

 • finansowe instrumenty pochodne;

 • rynki instrumenty i instytucje finansowe pdf;

 • msr 39 instrumenty finansowe;

 • instrumenty finansowe szkolenie